fontpage

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น๔ โรงพยาบาลกุมภวาปี (พระสงฆ์ ๙ รูป)

อ่านเพิ่มเติม

eslip_icon

hrml_icon

adherence_icon

dss

Images.check2

ex-link-web_02ex-link-web_03ex-link-web_04ex-link-web_06ex-link-web_05e-letter

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น


ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
ตอน เฟส 1 ตึก 13

KUMHOS FANPAGE