ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้าง ซ่อมแซมถนนระหว่างถนนอาคารพักแพทย์และอาคารพยาบาล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร