ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนน หน้าและหลัง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร