ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนน หน้าและหลัง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร

Continue reading


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้าง ซ่อมแซมถนนระหว่างถนนอาคารพักแพทย์และอาคารพยาบาล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร

Continue reading