ประวัติโรงพยาบาล

logo-footer

โรงพยาบาลกุมภวาปี

ตั้งอยู่เขต เทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ 97 ถนนจิตรประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.กุมภวาปี
เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
เนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่ 3 งานมี อนาเขตใกล้เคียงดังนี้

 

ทิศเหนือ จดอำเภอหนองหาน อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ จดกับอำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก จดกับอำเภอไชยวาน  อำเภอสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดกับ อำเภอหนองแสง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ประวัติการตั้งโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2499 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งสถานีอนามัยประจำอำเภอกุมภวาปีขึ้นที่บริเวณหน้าวัดศรีนคราราม สถานีอนามัยแห่งนี้ได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชนชาวกุมภวาปี
และอำเภอใกล้เคียงเรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2512กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่าอำเภอกุมภวาปี เป็นอำเภอใหญ่โดยย้ายจากสถานีอนามัยเดิมมาก่อสร้างที่บริเวณใกล้ลำน้ำปาว
โดยคุณหญิงบุญเกื้อ เบญจกาญจน์ ในนามของ บริษัท บุญเกื้อ จำกัด บริจาคที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างจำนวน 8 ไร่ 3 งาน คิดเป็นเงิน 300,000 บาท สถานีอนามัยชั้นหนึ่งแห่งนี้ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จนเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนทั่วไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนจำกัดแต่ด้วยความเสียสละและอดทนทุกคนต่างร่วมมือกันทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนสามารถขยายงานบริการออกไปอย่างกว้างขวางทั้งด้านรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข สุขาภิบาลและควบคุมโรค

เมื่อปี พ.ศ. 2516 กระทรวง สาธารณสุขเห็นว่า อำเภอกุมภวาปีและอำเภอเป็นอำเภอใหญ่ จึงย้ายสถานี อนามัยเดิมมาก่อสร้างที่บริเวณใกล้ ลำน้ำปาว โดยได้รับบริจาคที่ดิน ใช้ก่อสร้างจำนวน 8 ไร่ 3 งาน และเปลี่ยนชื่อสถานีอนามัยชั้น 1 มาเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยกุมภวาปี

ในปี พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลกุมภวาปี มีขนาด 10 เตียง
ต่อมา ปริมาณงานมากขึ้นและให้บริการ แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวาง กระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติเงินงบประมาณมาก่อสร้างโรงพยาบาลขยายเป็นขนาด30 เตียง โดยได้รับบริจาคที่ดิน เพิ่มอีก 16 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้ง หมด 24 ไร่ 3 งาน ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2521 ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ ก็ได้ประสบกับปัญหา อุปสรรคมากมาย รวมถึงเงินงบประมาณที่มีอยู่จำกัด แต่ความจำเป็น ต้องขยายเพื่อให้ทันต่อความ ต้องการ ของประชาชนผู้มารับบริการ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและร่วมแรงร่วมใจเพื่อก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประ ชาชนได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524 ทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นคือ
นายทองหยด จิตตะวีระ เมื่อเปิดบริการ แล้ว ได้มีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี 2527 ให้ขยาย เป็น โรงพยาบาลอำเภอ 60 เตียง ก่อสร้าง แล้วเสร็จเปิดบริการประชาชนได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2527 อย่างไร ก็ตามก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริการอยู่ดี เพราะนอกจากเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลกุมภวาปี คือประชากรในเขตอำเภอกุมภวาปีแล้ว ยังมีผู้มารับบริการที่มาจากอำเภอใกล้เคียงมาขอรับบริการด้วย จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการให้เพียงพอดังนั้น โรงพยาบาลกุมภวาปี จึงเป็นโรงพยาบาลที่มี การขยายและพัฒนาที่รวดเร็วกว่าโรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียง ทางจังหวัดจึงยกให้เป็น โรงพยาบาลแม่ข่าย ในเขตลุ่มน้ำปาว มีโรงพยาบาลในความดูแลรับผิดชอบเป็นลูกข่ายคือโรงพยาบาลโนนสะอาด,โรงพยาบาลหนองแสง,โรงพยาบาล,วังสามหมอ,โรงพยาบาลศรีธาตุ,และโรงพยาบาล ห้วยเกิ้งปัจจุบันโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง โดยมี นายแพทย์พนัส วงษ์เกลียวเรียน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยะทางระหว่างอำเภอและจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี สามารถติดต่อกับจังหวัด และอำเภอต่างๆ ตลอดจนตำบลต่างๆ ได้โดยทางบก ระยะทางจากอำเภอกุมภวาปี ถึงจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร

สภาพภูมิศาสตร์

ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินสูงๆต่ำๆ ในพื้นที่เนินจะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย ปอ มันสัมปะหลัง ถั่ว ยางพารา ยูคาลิปตัส ฯลฯ พื้นที่ราบใช้ปลูกข้าว พื้นที่ราบลุ่มใหญ่รอบบริเวณหนองหานกุมภวาปี เป็นเพาะปลูกข้าวหลัก ริมขอบหนองหานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีใช้ เพาะปลูกไม่ได้ บางปีรอบบริวณหนองหานเกิดน้ำท่วมพื้นที่นาต่อกันหลายวันทำให้ต้นข้าวตาย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำปาวเป็นแหล่งปลูกข้าวรองลงไป พื้นที่ร้อยละ ประมาณ 80 ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก และประโยชน์ทางเกษตรกรรม อื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ ชุมชนตลอดแนวลำน้ำปาวทำการประมงน้ำจืด สภาพป่าพอหลงเหลือ ให้เห็นบ้างแต่อยู่ในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมสภาพป่าเป็นป่าในเขตร้อนแต่ก็ถูกทำลายจนหลงเหลือสภาพป่าน้อยเต็มที

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศเป็นแบบมรสุม ฤดูฝนฝนตกชุกราวในเดือนกันยายน บางปีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและแห้ง หนาวจัดในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งอากาศแล้งจัด ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชินชากับคนอีสานไปแล้ว

จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ

มีจำนวนประชากรทั้งหมด 157,915 คน แยกเป็น อำเภอกุมภวาปี 133,168 คน 23,607 ครัวเรือน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 24,747 คน 5,577 ครัวเรือน