โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital องค์กรแพทย์ 

องค์กรแพทย์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุนันทา เส็งมังสา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา ด่างน้ำเที่ยง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.พรดี จิตธรรมมา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.นุชรี มะลิซ้อน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายมงคล ดวงหาคลัง

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ณรงค์ศักดิ์ ราชภักดี

นายแพทย์ขำนาญการ

น.ส.กฤติยา ด่านคอนสกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

น.ส.จิราพร จินดา

นายแพทย์ชำนาญการ

นายนราศักดิ์ แจ้งรักษา

นายแพทย์ชำนาญการ

นายวิทยาธร พรศิริประทาน

นายแพทย์ชำนาญการ

น.ส.ศรินทรา ตั้งพานิชดี

นายแพทย์ชำนาญการ

น.ส.ณัฎฐา วงศ์วิชิต

นายแพทย์ชำนาญการ

น.ส.พรรณิการ์ โมราราช

นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.กฤษณา ทวีทรัพย์

นายแพทย์ขำนาญการ

พญ.เสาวภาคย์ ประธานธุรารักษ์

นายแพทย์ขำนาญการ

นพ.นิติวุฒิ แสนมาโนช

นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.ขนิษฐา นาครินทร์

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.กรพงศ์ ลังกาฟ้า

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.พชรพล สอนวงศา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ชัยวัฒน์ กิจจงเจริญยิ่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ฉัฑริกา เพียเฮียง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อภิวัฒน์ บรรเทา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.พสธร ลิขิตลิลิต

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.โชติกา เจษฎาวิสุทธิ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.วิลาสินี นาดอน

นายแพทย์ปฏิบัติการ