โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพรภิรมย์ หมวดไธสง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกัมปนาท สุริยะจันทร์

พนักงานบริการ

นายมหิน ศิริสุทธิ์

พนักงานบริการ

นายปัญญา อัยรัตน์

พนักงานบริการ

นายศุภโชค วิชางาม

นายช่างเทคนิค

นางสาคร นนทชาติ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายณฐพงษ์ ศรีถาพร

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายอมรรัตน์ ปัสสามา

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายศิริ พละแสน

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายอดิศร บุตตะโยธี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายบุญชู แพงจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายเอนก สุวรรณจักร

ลูกมือช่าง

นายวิเชียร ศรีประเทศ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ นุ่นนาแซง

พนักงานบริการ

นายเสกสันต์ โคตรนุกูล

พนักงานบริการ

นายทรงกรด วัฒนากลาง

พนักงานบริการ

นายสุรชัย ลอยเลื่อน

พนักงานบริการ

นายชัยยุทธ ป้อมสุวรรณ

พนักงานบริการ

นายมงคล นนทะวงศ์

พนักงานบริการ

นายนฤพน ศรีประเทศ

พนักงานบริการ

นายทวีศักดิ์ ปฏิสุทธิ์

พนักงานบริการ

นายณัฐวุฒิ อินทะโก

พนักงานบริการ (คลินิกหมอครอบครัว)

นางเปลียว ลุนสะแกวงษ์

พนักงานบริการ

นางสาวเพ็ญศรี สุขรมย์

พนักงานบริการ

นางเกษร สุขรมย์

พนักงานบริการ

นางสาวอารีย์ สวัสดิ์นาที

พนักงานบริการ

นางสุมาภรณ์ ปัสสามา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสุทัศน์ เที่ยงสูงเนิน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางศุฐิฎาภรณ์ เครืออาษา

พนักงานซักฟอก

นายวิจิตร ร่มวาปี

พนักงานซักฟอก

นายกิตติพันธ์ ศรีพันดอน

พนักงานซักฟอก

นายชัยชุติพนธ์ พลเยี่ยม

พนักงานซักฟอก

นายพัฒนพงษ์ อินทร์วิเศษ

พนักงานซักฟอก

นางสาวจันทร์นารี ชัยมูล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกฤษณา ภูจิตร

นิติกร