กลุ่มงานพัสดุ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางทองแดง ขามกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวปราณี แก่นสมบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทราศรี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิรินันท์ จันทรโยธา

นักวิชาการพัสดุ

นายรัฐพงษ์ ขันธีวิทย์

พนักงานพัสดุ