กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสนธยา ฉายาภักดี

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายพิชัย ดีสินธุ์

นายช่างเทคนิค

นายอดิศร เลิศศิริ

นายช่างเทคนิค

นายธวัชชัย พรรณนา

นายช่างเทคนิค

นายสราวุธ อุตสาหะ

นายช่างเทคนิค

นายณัฐพล อุทัยทิพย์

นายช่างเทคนิค