กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวคงขวัญ ใจเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง

เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์