กลุ่มงานการเงิน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุนีย์ วงษ์อาษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบรรจง ภาโสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรพิมล ผาจันดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายบัวพันธ์ คำบุศย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสมบูรณ์ ท่าน้ำเที่ยง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางคณาวรรณ ศรีกงพาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวยศพร ใจซื่อ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุรดา อัคเนตร

เจ้าพนักงานธุรการ