โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางนริศรา คลื่นแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ ฤกษ์จันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสมพร คำพันธ์

ผช.จนท.สธ.

นายสมพร สาบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข