โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญกานต์ สกุลพานิช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกาญจนา เที่ยงสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรินบุญญา พัฒนาโสภณ

เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นางมณีรัตน์ วิชาฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวดวงดาว กาพย์ชน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชลิดา ธรรมศิริ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร คนบุญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรัชฎาภรณ์ หลักคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางเกษร ชินจักร์

พนักงานบริการ

นางรัตนา สาธิตธรรมชาติ

พนักงานบัตรรายงานโรค