โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะนุช ไชยสาส์น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริพร แท่นทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวทิฆัมพร พรหมพิทักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจุรีพร สงวนนาม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพิชญาพร กิติราช

พยาบาลวิชาชีพ

ว่าที่ ร.ต.สถาพร ศรีวอุไร

นักกายภาพบำบัด

นางดัชนี สาบุตร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปิยะพร นิลดาศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาภรณ์ โจมแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน

นางสาวสาวิตรี ราชมะโฮง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวจิราวดี แสนบุญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสมคิด พันธะศรี

พนักงานบริการ