กลุ่มงานสุขศึกษา

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข