กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอิศรา ทิพวัฒนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุพจน์ ดวงดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวิธร ศรีทับรอด

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์