กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวหนูเจียง บังศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขจรจิตร ธนะสูตร

เจ้าพนักงานธุรการ