โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวขวัญดาว วัชระอลงกรณ์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวหนูเจียง บังศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขจรจิตร ธนะสูตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกลักษณ์ เลิศตารักษ์

จพ.ธุรการ