กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวศิริพร ชุมคำ

นักวิชาการสาธารณสุข