กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางปนัสยา บัวราช

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา