กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุจิตรา ชินภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรา สว่างศรี

เจ้าพนักงานธุรการเมื่อ 1 มิ.ย.59