กลุ่มงานเวชศาตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล