กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายสมบัติ ศักดิ์สง่าวงษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวพรดี จิตธรรมมา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติยา ด่านคอนสกุล

นายแพทย์ชำนาญการ