กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวพรรณิการ์ โมราราช

นายแพทย์ชำนาญการ