กลุ่มงานทันตกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสายสุนีย์ นาคะวัจนะ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวดารา ฤทธิ์งาม

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร ธนรติกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกันทิมา ชัยปริญญา

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นายภาณุพงษ์ ภิญโญ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสมิตา ศรีกุลวงศ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐพร ชีวะคำนวณ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธนีกา พรหมประกาย

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภัทรลภา หล่อสุวรรณสิริ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศรีวิสุทธิ์ ถังคบุตร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกุสุมา ศรีสุข

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางฉวีวรรณ โยธาศรี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางภัทราภรณ์ วรรณพันธ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางอุทิศ อินทเกษ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวระวิสา แก้วเก็บคำ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวปนัดดา ถำวาปี

นวก.สธ.(ทันตสาธารณสุข)นักเรียนทุน 60

นางยุวดี สวัสดิ์นาที

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสมร ผายเพชร

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาววาริน วงษ์ไทย

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวนิตยา สนิทปะโค

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชื่นใจ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวสุพัตรา จันทรเสนา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวศิริรัตน์ เกษแก้ว

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวมนลักษณ์ โพธิตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้