โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานทันตกรรม 

กลุ่มงานทันตกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสายสุนีย์ นาคะวัจนะ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวดารา ฤทธิ์งาม

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสมิตา ศรีกุลวงศ์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกันทิมา ชัยปริญญา

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธนีกา พรหมประกาย

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นายภาณุพงษ์ ภิญโญ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภัทรลภา หล่อสุวรรณสิริ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศรีวิสุทธิ์ ถังคบุตร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกุสุมา ศรีสุข

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางฉวีวรรณ โยธาศรี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางภัทราภรณ์ วรรณพันธ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวปนัดดา ถำวาปี

นวก.สธ.(ทันตสาธารณสุข)นักเรียนทุน 60

นางสาวระวิสา แก้วเก็บคำ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวสุพัตรา จันทรเสนา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวสมร ผายเพชร

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาววาริน วงษ์ไทย

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวนิตยา สนิทปะโค

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชื่นใจ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวศิริรัตน์ เกษแก้ว

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวมนลักษณ์ โพธิตา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้