กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวศรินทรา ตั้งพานิชดี

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฎฐา วงศ์วิชิต

นายแพทย์ชำนาญการ

นายปรีชา ไชยเพ็ชร

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

นายชาติ ชาวสวน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

นายบุญสวน ขุนนนท์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอุทิศ จูมวงษ์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

นางสาวจำปา บุญวรรณา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงพร โภคาพานิชย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้