กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล