กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวนุชรี มะลิซ้อน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยาธร พรศิริประทาน

นายแพทย์ชำนาญการ