กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล