กลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวเฌอช์มาศญ์ สิงละคร

โภชนากรชำนาญงาน

นางฤดีพร ภูครองตา

นักโภชนาการ

นางพิศมัย กาละบุตร

พนักงานประกอบอาหาร

นางประมัย ผลทับทิม

พนักงานประกอบอาหาร

นางพิกุล แพงจันทร์

พนักงานประกอบอาหาร

นางวราภรณ์ ศรีเสนา

พนักงานประกอบอาหาร

นางสุภาพร สวัสดี

พนักงานประกอบอาหาร

นายณัฐพงษ์ สิทธิกุล

พนักงานประกอบอาหาร

นางสาวจันทร์สุดา สายสมบัติ

พนักงานบริการ