กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัศมี พิริยะสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวราภรณ์ พันธศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุนันทา สงกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางประภาพร ศรีวงษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเครือวัลย์ พลาชัยภิรมย์ศิล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุชาดา หาพรหม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวภริญพัทธ์ สายทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางธนาภรณ์ กิติราช

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ชรชณัษฎา ทหารนะ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวชลธิชา โภคาพานิชย์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรัตติกาล ทองปาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวประธานพร เภาพาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอัญชลี วงษ์ทิพย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางศิริธร สีมานนท์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางหนูหล้า พรมแสนปัง

พนักงานบริการ

นางชฎาพร วิบูลย์กุล

พนักงานบริการ

นางอุไลพร คุณคำพระ

พนักงานบริการ