กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสุดตา ไชยนาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วสิงห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวิริญญา โชติพันธ์ชินคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจารุวรรณ มิทะลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิไล เหมือนทองจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชนาธินาถ ประภาสะโนบล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววารุณี พลเมือง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวผไทมาศ วันสืบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภูริดา แดงนา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิชชุดา คำใหม่

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางเกศริน สะตะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางอำไพวรรณ เบิกบานดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายกษิณพง ชาคำมูล

พนักงานห้องผ่าตัด

นางสาวอุไรวรรณ ไชโยกุล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวธิดานันต์ กาละบุตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายดาวนา สีมานนท์

พนักงานห้องผ่าตัด

นายมานัฐพงษ์ กาลวิบูลย์

พนักงานห้องผ่าตัด