กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา ดีป้อม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสมจิตต์ เหล่าพิรุฬห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเกษร แหมไธสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุรัดดา ล้ำเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณฐพร วิเศษสาคร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวหนูกลาย ไปใกล้

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ