กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉรา ราชจันทึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางภูริกา สิงคลีประภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวธีริศรา อุณวงศ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอัญชนา นิรโคตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ สุพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรัชมล โคตรฤชัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวนิรดา ศิริเคน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิภารัตน์ สามหมอ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววิลาวัลย์ โนวฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเอื้อมพร คำโยค

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววาสนา ภูมิภาค

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวธิดารัตน์ ธีรชนโกศลกุล

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุนิสา แช่มเล็ก

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสิรินาถ อาบสุวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

นายภูดิศ แก้วศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวรัตนา ศรีบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวศศิธร อุดชาชน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวุฒิชัย นินธิราช

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุธัญญา แสนนางชน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวณิชา จินดา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางละมุล ถำวาปี

พนักงานบริการ