กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางโกศล ศรีกงพาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางยุพดี ขันอาษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ ลุนสะแกวงษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา นำพา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพิชญาภา กาละมา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววันวิสา ไพโรจน์ภักดิ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ มีโพนงาม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภิรมญา โยธราช

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จุรี ผาอาจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ วงศ์ทมนา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวทิพย์สุดา ศรีพรมมา

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวอรวรรณ อามาตย์สมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวอัญชุลีกร ฮ่มซ้าย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปริศนา จันทะคร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววราพร ไชยสีดา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววราภรณ์ คำศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพลอยไพลิน แข็งฤทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางจารุวรรณ บุตตะโยธี

พนักงานประจำตึก