กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางรำไพ อินทร์วิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ