งานจ่ายกลาง

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางดวงฤดี เมืองศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางอัญชลี ระเริงรัมย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายพิเชษฐ แก้วบุตรดี

พนักงานบริการ

นายศักดา กิคอม

พนักงานบริการ

นางสาวบัวเขียว ชัยเมือง

พนักงานบริการ

นายจักรพงศ์ หอมเฮ้า

พนักงานบริการ

นายอาทิตย์ ศรีพะนา

พนักงานบริการ

นายแสงอรุณ จันทะดี

พนักงานบริการ

นายณัฐพงศ์ เพาะเจริญ

พนักงานบริการ