งานเรียกเก็บ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายจักรเพชร ดำแดง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุเมธ ทาริวิก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวดาวรัชฎา วังทะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะนันท์ แพะขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนากลาง

เจ้าพนักงานธุรการ