งานห้องบัตร

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงค์ณภัทฐิณี เนตรภักดี

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

นางสาวยุวดี อุทัยบุรมย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางรำพรรณ สถานเมือง

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวปราณี เรืองเศรษฐี

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวนภัสสร นาหงษ์

พนักงานเก็บเอกสาร

นางพรรณี สมพงษ์พันธ์

พนักงานเก็บเอกสาร

นางจันทร์ประภา มุก

พนักงานเก็บเอกสาร

นายเอกพงษ์ สมันวงศ์

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวสุภาวดี เหล่าจูม

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวจรุญรัตน์ ศิริสุทธิ์

พนักงานเก็บเอกสาร