โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (1) 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (1)

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางพัชนี สุมานิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางมัทนี ฐาปนาพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมารยาท บุตรโท

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณสิตางศุ์ รักษาพล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสมร ศรีละวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ สุทวา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิไลลักษณ์ ไกรตรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนันทนา พิมพ์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสะอาด วรบุตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางปุณิกา ศรีพรมมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวฐานิตา พรหมสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอมรพรรณ พระลับรักษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางวันเพ็ญ คงแก้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวประทุมมา อาจสมจิตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวรัตนาภรณ์ นามวงษ์ษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวทิพย์สุดา โคตรปะโค

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางรวีวรรณ ชมบุญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวหทัยรัตน์ ขันแข็ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนิลุบล โชพลกัง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวรัศมี วอนมณี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้