กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (2) คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร กันธิยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวิชุดา ชาวสวน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนันท์ณภัส ขันธีวิทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสำรวย ภูมานัง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางศรีพนม วังทะพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้