กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (4) คลินิกพิเศษ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา บัณฑิตกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอัญชุลี ทาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจิราพร ทับสีรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางรัศมี พรพิพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนิคลัง แสนกุลัง

พนักงานบริการ

นายทักษิณ โพธิ์สุวรรณพร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้