โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (4) คลินิกพิเศษ 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (4) คลินิกพิเศษ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา บัณฑิตกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอัญชุลี ทาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจิราพร ทับสีรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางรัศมี พรพิพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนิคลัง แสนกุลัง

พนักงานบริการ

นายทักษิณ โพธิ์สุวรรณพร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้