กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (4) คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD Clinic)

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางชนัญชิดา หาจันดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ