โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก 

กลุ่มงานผู้ป่วยหนัก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปิ่นเพชร เอกสิงหชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางโสภา โพธิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปรานต์พนิตา นาสูงชน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกัญจน์ชญา ณ สงขลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรัชนู ฤทธิ์มาร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางอิศราพร คำวัง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพชรวรินทร์ วรรณศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฐชนา จวงหอม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางรัชนี มงคลสิริสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวมุทิตา เรืองเศรษฐี

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววาทินี ศรีละวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสุภมาศ คำมูล

พยาบาลวิชาชีพ

นายธีรวัฒน์ บุตรราช

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนันทนา จิตใส

พยาบาลวิชาชีพ

นายประสิทธิ์ รู้กาล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวธมลวรรณ โลตุฤทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจินตนา ดวงไพร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวต้องตา คุณาวัตร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้โบวี่

นางสาวอัญชลี พิมพ์วาปี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้จูน

นางสาวอัมรา ศรีบุญเรือง

พนักงานบริการ