วิสัยทัศน์-พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2558

วิสัยทัศน์ (Vision) :
โรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการทุกระดับ มุ่งเน้นระดับตติยภูมิในสาขาหลักที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองในชุมชน
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
2. พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้
2. บริหารจัดการการเงิน การคลังและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการระบบสนับสนุนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ