โรงพยาบาลกุมภวาปี: เอกสาร แบบฟอร์มจริยธรรมในงานวิจัย</a></li>. 

  แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารจริยธรรมในงานวิจัย

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2566
เวลา 15:10:08 น.
สิ่งที่ต้องทำเมื่อขอจริยธรรมวิจัย
2629 29
ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2566
เวลา 15:10:16 น.
Flow chart การขอจริยธรรมการวิจัย
2626 23
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:09 น.
หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของหน่วย
2628 44
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:21 น.
หนังสือนำส่งแบบเสนอจริยธรรม
2626 52
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:10 น.
รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อรับการพิจารณ
2626 43
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:32 น.
แบบเสนอโครงร่างวิจัยขอจริยธรรมวิจัย
2626 70
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:52 น.
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
2627 37
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:18 น.
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย
2626 0
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:25 น.
แบบchecklist โครงร่างงานวิจัย
2626 48
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:37 น.
แนวทางการดำเนินงาน
2629 37
ดาวน์โหลด