โรงพยาบาลกุมภวาปี: เอกสาร แบบฟอร์มจริยธรรมในงานวิจัย</a></li>. 

  แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารจริยธรรมในงานวิจัย

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:09 น.
หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของหน่วย
12 3
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:21 น.
หนังสือนำส่งแบบเสนอจริยธรรม
10 4
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:10 น.
รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อรับการพิจารณ
12 2
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:32 น.
แบบเสนอโครงร่างวิจัยขอจริยธรรมวิจัย
13 6
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:52 น.
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
12 5
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:18 น.
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย
12 0
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:25 น.
แบบchecklist โครงร่างงานวิจัย
14 4
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:37 น.
แนวทางการดำเนินงาน
12 3
ดาวน์โหลด
07 ก.ย. 2566
เวลา 16:09:14 น.
Flow chart การขอจริยธรรมการวิจัย
15 8
ดาวน์โหลด