โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index)

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:16 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ
19 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:49 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:36 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:11 น.
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:10 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
18 2
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:07 น.
หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:24 น.
เผยแพร่บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2566
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:59 น.
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:00 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:12 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
21 2
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:45 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
20 1
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:09 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565
21 0
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:45 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565
21 0
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:14 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565
18 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:30 น.
บันทึกข้อความารวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
23 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:39 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2565
55 0
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:02 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2565
57 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:08 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2565
56 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:40 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2565
55 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:22 น.
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 4
52 2
ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2565
เวลา 09:09:47 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2565
68 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:55 น.
แบบรายงานผลจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ทุกไตรมาส. ทุกแผนงานการจัดชื้นจัดจ้าง
112 4
ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:41 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2565
102 5
ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2565
เวลา 14:06:27 น.
ประกาศเพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
94 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:12 น.
บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
144 8
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2565
136 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:18 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2565
139 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
132 3
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:54 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
135 2
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:58 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
136 6
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:40 น.
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
137 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:32 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
196 5
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:23 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
211 5
ดาวน์โหลด

 2. ดัชนีความรับผิดชอบ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:04 น.
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
21 5
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:29 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลกุมภวาปี
19 0
28 ธ.ค. 2565
เวลา 10:12:05 น.
ขอเผยแพร่แผนแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2566
19 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:49 น.
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์โดยรวมของประเทศ
20 2
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:26 น.
ขอเผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
19 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:31 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
24 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:01 น.
บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
20 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:29 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
24 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:36 น.
คำสั่งการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
20 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:42 น.
ายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
57 3
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:54 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
61 4
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
57 0
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:12 น.
การรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการการของข้าราชการในหน่วยงาน ระดีเด่น และดีมาก ในรอบเมษายน -ตุลาคม 2565
115 44
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
. แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
130 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:28 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด
135 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:51 น.
บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดMOIT6
138 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:49 น.
เผยแพร่รายงานประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
142 8
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:45 น.
เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี
133 0
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
ประกาศบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
142 3
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:15 น.
ประกาศบันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
143 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:45 น.
ประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
157 4
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:09 น.
บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
148 2
ดาวน์โหลด

 3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:10 น.
ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
12 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
61 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:59 น.
Moit9โรงพยาบาลมีการให้ความรู้อบรมวินัย สรุปโครงการการอบรมวิรัยและการความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกุมภวาปี
97 1
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนชมรมจริยธรรม 2565
128 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:47 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
128 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่ประกาสเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลปฎิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
141 11
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:37 น.
การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
145 20
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
135 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:59 น.
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
130 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:47 น.
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
141 4
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:53 น.
บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
124 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานMOIT6
124 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:41 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
132 6
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:46 น.
ประกาศบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
122 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:36 น.
หนังสือแจ้งเวียนการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
124 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:07 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือนปี ๒๕๖๕
124 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:19 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
121 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:40 น.
ประกาศเจจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลกุมภวาปี
125 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
128 4
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:18 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
121 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:35 น.
บันทึกข้อความประกาศเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
120 5
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:39 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
124 2
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
127 5
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:03 น.
ประกาศเผยแพร่ แผนชมมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
123 3
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:27 น.
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
133 7
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศ บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
136 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:28 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
142 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
ประกาศรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกุมภวาปี
143 4
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:57 น.
ประกาศบันทึกข้อความเชิญประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
139 2
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:04 น.
ประกาศสรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
141 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ในหน่วยงาน (ประมาศมาตรการสินบนทุกรูปแบบ)
138 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:43 น.
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
134 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:42 น.
ประกาศบันทึกข้อความประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลกุมภวาปี
132 3
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:19 น.
ประกาศแจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
141 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:32 น.
ปะกาศคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วง ละเมิดทางเพศในการทำงาน
139 3
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:06 น.
เผยแพร่คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลกุมภวาปี
159 2
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:56 น.
เผยแพร่คู่มือการจดการข้อ้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลกุมภวาปี
148 6
ดาวน์โหลด

 4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:59 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 1
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:00 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
12 0
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:24 น.
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ไตรมาสที่ 4 /๒๕๖๕
44 1
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:53 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
47 1
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:11 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
47 2
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 19:08:15 น.
รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซน์ของหน่วยงาน
60 5
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:45 น.
Print Screen หน้าจอ Google Form รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form
47 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:07 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air
132 19
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:08 น.
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
99 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:35 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
99 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:42 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
105 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
รายงานการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
97 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:04 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
100 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:22 น.
ประกาศรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONGโรงพยาบาลกุมภวาปี
99 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:42 น.
เผยแพร่แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
102 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
เผยแพร่บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT19
98 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:38 น.
เผยแพร่หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT 19
100 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:24 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
97 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:45 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
95 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:36 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
109 0
ดาวน์โหลด

 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:16 น.
ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี
14 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
103 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:49 น.
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
99 4
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:39 น.
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
103 4
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:09 น.
โครงการการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
101 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:48 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT21
97 3
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:18 น.
ภาพถ่ายกิจกรรมMOIT 14
101 2
ดาวน์โหลด