โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index)

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2566
เวลา 13:12:17 น.
ประกาศเจตนารมณ์
2626 1
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2566
เวลา 13:12:41 น.
ขอเผยเเพร่ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
2626 1
ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2566
เวลา 13:11:02 น.
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2626 2
ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2566
เวลา 13:11:15 น.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
2628 1
ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:34 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:49 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:58 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:38 น.
MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
2626 1
ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:31 น.
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 14:06:20 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 14:06:32 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
2626 0
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 14:06:59 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
2626 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 14:06:03 น.
แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
2626 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:11 น.
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
2626 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:22 น.
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
2626 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:43 น.
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2626 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:22 น.
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:54 น.
MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:48 น.
MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2627 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:13 น.
MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:00 น.
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:53 น.
หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:23 น.
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:51 น.
MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:19 น.
MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:46 น.
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบรายงาน ฯ (msrs)จะปิดในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น.)
2627 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:39 น.
MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:11 น.
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:56 น.
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:11 น.
MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:37 น.
MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:19 น.
MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:26 น.
หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:11 น.
MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
2626 0
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:16 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:49 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 1
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:36 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2626 1
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:11 น.
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:10 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
2626 3
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:07 น.
หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:24 น.
เผยแพร่บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2566
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:59 น.
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 16:12:00 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 3
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:12 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 3
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:45 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2626 1
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:09 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:45 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565
2627 0
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:14 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:30 น.
บันทึกข้อความารวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2627 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:39 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2565
2626 0
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:02 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2565
2626 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:08 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2565
2626 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:40 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:22 น.
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 4
2626 3
ดาวน์โหลด
06 ก.ย. 2565
เวลา 09:09:47 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2565
2626 2
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:55 น.
แบบรายงานผลจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ทุกไตรมาส. ทุกแผนงานการจัดชื้นจัดจ้าง
2626 4
ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:41 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2565
2626 5
ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2565
เวลา 14:06:27 น.
ประกาศเพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:12 น.
บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2626 10
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2565
2626 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:18 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2565
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2626 3
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:54 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
2626 2
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:58 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 7
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:40 น.
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
2626 3
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:32 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 6
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:23 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 5
ดาวน์โหลด

 2. ดัชนีความรับผิดชอบ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2566
เวลา 09:09:05 น.
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:13 น.
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ปิดระบบรายงานใน google forms ปิดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00น.)
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:41 น.
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบรายงาน ฯ (msrs) จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.)
2626 0
14 ก.ย. 2566
เวลา 11:09:09 น.
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 10:06:17 น.
MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
2627 0
30 มิ.ย. 2566
เวลา 10:06:02 น.
MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2627 0
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:04 น.
เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2626 5
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 11:12:29 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 0
28 ธ.ค. 2565
เวลา 10:12:05 น.
ขอเผยแพร่แผนแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2566
2626 1
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:49 น.
ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์โดยรวมของประเทศ
2626 3
ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2565
เวลา 09:12:26 น.
ขอเผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2626 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:31 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2626 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:01 น.
บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2626 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:29 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
2626 0
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2565
เวลา 17:12:36 น.
คำสั่งการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2626 0
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:42 น.
ายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2626 3
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:54 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2626 4
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
2626 0
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:12 น.
การรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการการของข้าราชการในหน่วยงาน ระดีเด่น และดีมาก ในรอบเมษายน -ตุลาคม 2565
2627 44
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
. แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:28 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:51 น.
บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดMOIT6
2626 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:49 น.
เผยแพร่รายงานประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2626 8
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:45 น.
เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี
2627 0
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
ประกาศบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
2628 3
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:15 น.
ประกาศบันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2626 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:45 น.
ประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2626 4
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:09 น.
บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2626 2
ดาวน์โหลด

 3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 10:06:16 น.
MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2626 0
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:10 น.
ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
2628 2
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 1
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 15:06:59 น.
Moit9โรงพยาบาลมีการให้ความรู้อบรมวินัย สรุปโครงการการอบรมวิรัยและการความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 1
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนชมรมจริยธรรม 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:47 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
2626 2
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่ประกาสเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลปฎิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
2626 14
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:37 น.
การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 23
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2626 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:59 น.
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2626 3
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:47 น.
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:53 น.
บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานMOIT6
2626 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:41 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
2626 6
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:46 น.
ประกาศบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2626 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:36 น.
หนังสือแจ้งเวียนการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:07 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือนปี ๒๕๖๕
2629 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:19 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
2626 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:40 น.
ประกาศเจจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
2626 4
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:18 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
2626 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:35 น.
บันทึกข้อความประกาศเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2626 6
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:39 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2626 2
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2628 5
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:03 น.
ประกาศเผยแพร่ แผนชมมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
2627 3
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:27 น.
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2626 7
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศ บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2626 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:28 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
ประกาศรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 4
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:57 น.
ประกาศบันทึกข้อความเชิญประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
2626 2
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:04 น.
ประกาศสรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
2626 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ในหน่วยงาน (ประมาศมาตรการสินบนทุกรูปแบบ)
2626 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:43 น.
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2626 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:42 น.
ประกาศบันทึกข้อความประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 3
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:19 น.
ประกาศแจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2627 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:32 น.
ปะกาศคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วง ละเมิดทางเพศในการทำงาน
2626 3
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:06 น.
เผยแพร่คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 2
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:56 น.
เผยแพร่คู่มือการจดการข้อ้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลกุมภวาปี
2627 6
ดาวน์โหลด

 4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2566
เวลา 16:11:40 น.
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ 2567
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2566
เวลา 11:06:27 น.
MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2626 0
30 มิ.ย. 2566
เวลา 11:06:32 น.
MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบรายงาน ฯ (msrs) จะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.)
2626 0
30 มี.ค. 2566
เวลา 16:03:56 น.
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
2626 0
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:59 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2626 1
ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2565
เวลา 15:12:00 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 1
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:24 น.
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯ ไตรมาสที่ 4 /๒๕๖๕
2627 1
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:53 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 1
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 20:08:11 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2626 2
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2565
เวลา 19:08:15 น.
รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซน์ของหน่วยงาน
2626 5
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2565
เวลา 15:08:45 น.
Print Screen หน้าจอ Google Form รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form
2626 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:07 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air
2626 19
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:08 น.
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2627 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:35 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2626 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:42 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
รายงานการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:04 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:22 น.
ประกาศรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONGโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:42 น.
เผยแพร่แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
เผยแพร่บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT19
2626 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:38 น.
เผยแพร่หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT 19
2627 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:24 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
2626 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:45 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2626 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:36 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
2626 0
ดาวน์โหลด

 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
25 ธ.ค. 2565
เวลา 13:12:16 น.
ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลกุมภวาปี
2626 8
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2626 6
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:49 น.
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2627 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:39 น.
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2627 4
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:09 น.
โครงการการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2627 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:48 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT21
2626 3
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:18 น.
ภาพถ่ายกิจกรรมMOIT 14
2626 3
ดาวน์โหลด