โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index)

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 08:03:12 น.
บันทึกข้อความ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
23 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2565
23 4
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:18 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2565
20 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:43 น.
ขอเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 3
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:54 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
29 1
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:58 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28 4
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:40 น.
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ
31 2
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 11:12:32 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
84 4
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2564
เวลา 10:12:23 น.
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
84 2
ดาวน์โหลด

 2. ดัชนีความรับผิดชอบ

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
. แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลกุมภวาปี
22 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:28 น.
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด
23 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:51 น.
บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดMOIT6
22 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:49 น.
เผยแพร่รายงานประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
27 7
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:45 น.
เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ คปสอ.กุมภวาปี
18 0
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:02 น.
ประกาศบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
28 3
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:15 น.
ประกาศบันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
37 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:45 น.
ประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
39 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:09 น.
บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
37 1
ดาวน์โหลด

 3. ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนชมรมจริยธรรม 2565
15 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:47 น.
เผยแพร่รายงานการกำกับติดตามผลตามแผนปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
16 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 10:04:06 น.
เผยแพร่ประกาสเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลปฎิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
19 3
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:37 น.
การรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 10
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:17 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
22 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:59 น.
คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
22 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:47 น.
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:53 น.
บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานMOIT6
19 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:41 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
25 5
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:46 น.
ประกาศบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
17 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:36 น.
หนังสือแจ้งเวียนการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
21 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:07 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือนปี ๒๕๖๕
20 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:19 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
21 3
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 18:03:40 น.
ประกาศเจจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดโรงพยาบาลกุมภวาปี
22 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:01 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
23 3
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:18 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี งบประมาณ 2565
18 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 17:03:35 น.
บันทึกข้อความประกาศเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
23 3
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:39 น.
ประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
26 2
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศประกาศแนวทางการปฏิบัติฯตามประกาสกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
24 3
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:03 น.
ประกาศเผยแพร่ แผนชมมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
27 2
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2565
เวลา 13:03:27 น.
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกุมภวาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
24 5
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2565
เวลา 14:03:04 น.
ประกาศ บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
30 2
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:28 น.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
37 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
ประกาศรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกุมภวาปี
39 3
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:57 น.
ประกาศบันทึกข้อความเชิญประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
38 1
ดาวน์โหลด
04 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:04 น.
ประกาศสรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2565
35 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:34 น.
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์ในหน่วยงาน (ประมาศมาตรการสินบนทุกรูปแบบ)
35 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:43 น.
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
36 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:42 น.
ประกาศบันทึกข้อความประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลกุมภวาปี
38 2
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 19:03:19 น.
ประกาศแจ้งเวียนประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
37 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:32 น.
ปะกาศคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วง ละเมิดทางเพศในการทำงาน
38 2
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:06 น.
เผยแพร่คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลกุมภวาปี
48 1
ดาวน์โหลด
10 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:56 น.
เผยแพร่คู่มือการจดการข้อ้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลกุมภวาปี
47 4
ดาวน์โหลด

 4. ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:07 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air
24 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 16:03:08 น.
หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
21 3
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:35 น.
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
21 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:42 น.
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 15:03:55 น.
รายงานการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT7
19 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:04 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
21 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:22 น.
ประกาศรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONGโรงพยาบาลกุมภวาปี
18 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:42 น.
เผยแพร่แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลกุมภวาปี
21 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
เผยแพร่บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT19
21 0
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:38 น.
เผยแพร่หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน MOIT 19
20 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:24 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
23 2
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 20:03:45 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:36 น.
บันทึกข้อความแจ้งเวียนจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
23 0
ดาวน์โหลด

 5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงาน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:53 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
18 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:49 น.
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
20 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:39 น.
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
19 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:09 น.
โครงการการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
20 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:48 น.
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT21
19 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:18 น.
ภาพถ่ายกิจกรรมMOIT 14
22 1
ดาวน์โหลด