ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เขต เทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ 97 ถนนจิตรประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อนาเขตใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ จดอำเภอหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ จดกับอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก จดกับอำเภอไชยวาน อำเภอสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก จดกับ อำเภอหนองแสง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประวัติการตั้งโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2499 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งสถานีอนามัยประจำอำเภอกุมภวาปีขึ้นที่บริเวณหน้าวัดศรีนคราราม สถานีอนามัยแห่งนี้ได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชนชาวกุมภวาปี
และอำเภอใกล้เคียงเรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2512กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่าอำเภอกุมภวาปี เป็นอำเภอใหญ่โดยย้ายจากสถานีอนามัยเดิมมาก่อสร้างที่บริเวณใกล้ลำน้ำปาว โดยคุณหญิงบุญเกื้อ เบญจกาญจน์ ในนามของ บริษัท บุญเกื้อ จำกัด บริจาคที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างจำนวน 8 ไร่ 3 งาน คิดเป็นเงิน 300,000 บาท สถานีอนามัยชั้นหนึ่งแห่งนี้ได้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จนเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนทั่วไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนจำกัดแต่ด้วยความเสียสละและอดทนทุกคนต่างร่วมมือกันทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนสามารถขยายงานบริการออกไปอย่างกว้างขวางทั้งด้านรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข สุขาภิบาลและควบคุมโรค
เมื่อปี พ.ศ. 2516 กระทรวง สาธารณสุขเห็นว่า อำเภอกุมภวาปีและอำเภอเป็นอำเภอใหญ่ จึงย้ายสถานี อนามัยเดิมมาก่อสร้างที่บริเวณใกล้ ลำน้ำปาว โดยได้รับบริจาคที่ดิน ใช้ก่อสร้างจำนวน 8 ไร่ 3 งาน และเปลี่ยนชื่อสถานีอนามัยชั้น 1 มาเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยกุมภวาปี
ในปี พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลกุมภวาปี มีขนาด 10 เตียง ต่อมา ปริมาณงานมากขึ้นและให้บริการ แก่ ประชาชนอย่างกว้างขวาง กระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติเงินงบประมาณมาก่อสร้างโรงพยาบาลขยายเป็นขนาด30 เตียง โดยได้รับบริจาคที่ดิน เพิ่มอีก 16 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้ง หมด 24 ไร่ 3 งาน ได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2521 ซึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ ก็ได้ประสบกับปัญหา อุปสรรคมากมาย รวมถึงเงินงบประมาณที่มีอยู่จำกัด แต่ความจำเป็น ต้องขยายเพื่อให้ทันต่อความ ต้องการ ของประชาชนผู้มารับบริการ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและร่วมแรงร่วมใจเพื่อก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประ ชาชนได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524 ทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นคือ นายทองหยด จิตตะวีระ เมื่อเปิดบริการ แล้ว ได้มีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี 2527 ให้ขยาย เป็น โรงพยาบาลอำเภอ 60 เตียง ก่อสร้าง แล้วเสร็จเปิดบริการประชาชนได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2527 อย่างไร ก็ตามก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริการอยู่ดี เพราะนอกจากเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลกุมภวาปี คือประชากรในเขตอำเภอกุมภวาปีแล้ว ยังมีผู้มารับบริการที่มาจากอำเภอใกล้เคียงมาขอรับบริการด้วย จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการให้เพียงพอดังนั้น โรงพยาบาลกุมภวาปี จึงเป็นโรงพยาบาลที่มี การขยายและพัฒนาที่รวดเร็วกว่าโรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียง ทางจังหวัดจึงยกให้เป็น โรงพยาบาลแม่ข่าย ในเขตลุ่มน้ำปาว มีโรงพยาบาลในความดูแลรับผิดชอบเป็นลูกข่ายคือโรงพยาบาลโนนสะอาด,โรงพยาบาลหนองแสง,โรงพยาบาล,วังสามหมอ,โรงพยาบาลศรีธาตุ,และโรงพยาบาล ห้วยเกิ้ง
ปัจจุบันโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง โดยมี นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระยะทางระหว่างอำเภอและจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี สามารถติดต่อกับจังหวัด และอำเภอต่างๆ ตลอดจนตำบลต่างๆ ได้โดยทางบก ระยะทางจากอำเภอกุมภวาปี ถึงจังหวัดอุดรธานี 43 กิโลเมตร

" เราจะเป็นที่พึ่งของโซนลุ่มน้ำปาว "

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ (M1,Service plan)

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้มีความมั่นคง

3.พัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

4. พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองในชุมชน

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้มีความมั่นคง

3.พัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

4.พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองในชุมชน

โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 97 หมู่ 7 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
รวมทั้งหมด
ตำแหน่ง รพ. สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ -
รวมทั้งหมด
รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
11015 PPC (คลีนิกหมอครอบครัว) กุมภวาปี ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทร.

ในด้านองค์กร ความภาคภูมิใจ และรางวัลเกียรติยศที่โรงพยาบาล หรือบุคลากรได้รับ

  • ได้รับเกียรติบัตร โรงพยาบาลมีผลสำเร็จการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด อันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี อันดับที่ 50 ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2555

  • ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน การบริการพยาบาลจากสภาพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

  • ผ่านการประเมินและรับคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

  • ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักระดับทองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คปสอ.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คปสอ.ที่มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

  • ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการดาเนินงานยาเสพติดจากสถาบันธัญญรักษ์ ปี 2551 และเตรียมรับการประเมินและรับรองมาตรฐาน(Re-accreditation)ปี 2556

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553

ในด้านบุคลากรโรงพยาบาล

  • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 (คุณสุนันท์ สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ) ปีงบประมาณ 2555

  • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (คุณสุธาทิพย์ กุลศรี หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนชาววัง ) ปีงบประมาณ 2553

ในด้านผู้รับบริการ

  • เกิดนวัตกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 3 C

  • มีเครือข่ายในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในชุมชน

ในชุมชน

  • มีเครือข่ายการทำงานโดย อาสาสมัครสาธารณสุขออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

  • มีนวัตกรรมในการดูแลผู้พิการในชุมชน