ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม เรื่องน่าสนใจ สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี
นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทั้งหมด

ทั้งหมด

"บุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกุมภวาปี"

"บุคคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกุมภวาปี"

นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ ลุนสะแกวงษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายสุเมธ ทาริวิก

พนง.ช่วยเหลือคนไข้ ส.2

นายธวัชชัย พรรณา

นายช่างเทคนิค

นางแสงอรุณ จันทรเสนา

พนง.ช่วยเหลือคนไข้