โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : เอกสาร IC</a></li>. 

  เอกสาร

เอกสารระบบยา

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566
เวลา 16:01:54 น.
คู่มือ Medication Reconciliation : MR
50 18
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566
เวลา 16:01:06 น.
คู่มือ การเก็บสำรองยาบนหอผู้ป่วย Fix stock
57 20
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566
เวลา 15:01:12 น.
คู่มือ Drug Use Evaluation : DUE
56 29
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:29 น.
คู่มือ การเฝ้าระวังอาการไม่พีงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction : ADR)
49 18
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:35 น.
คู่มือ ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error : ME)
56 20
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:16 น.
คู่มือ High Alert Drug : HAD
75 60
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:40 น.
ข้อมูลคู่ยาที่เกิด Drug interaction : DI
56 33
ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2566
เวลา 22:01:14 น.
คู่มือ Drug interaction
54 36
ดาวน์โหลด