โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : NQA</a></li>. 

  NQA

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:14 น.
บริการตรวจรักษาพิเศษ
27 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:01 น.
ตรวจรักษาพิเศษ QA Checklist QA May 65
24 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:33 น.
ข้อ 1-13 9.1 การบริหารหน่วยงาน มิติกระบวนการ OK
51 3
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:12 น.
การบริการฝากครรภ์ANC Checklist QA May 65
48 4
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:30 น.
OR Checklist QA IS May 65
23 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:48 น.
OR 9.2การบริการผู้ป่วยผ่าตัด OK
29 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:04 น.
OPD 9.2การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
36 3
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:26 น.
OPD Checklist QA ปี 2565
30 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:20 น.
LR 9.2การบริการพยาบาลผู้คลอด OK
50 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:35 น.
IS Checklist QA LR ปี 2565
26 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:56 น.
IPD 9.2การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน OK
31 26
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:14 น.
IPD Checklist QA พค.ปี 2565 .2
24 11
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:35 น.
ICU IS Checklist QA May 65
17 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 13:06:57 น.
ICU 9.2การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก OK
23 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:11 น.
IC 9.2การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล OK
27 13
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:35 น.
IC Checklist QA May 65
31 3
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:45 น.
ER 9.2การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ER
38 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:18 น.
ER Checklist QA May 65
25 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:55 น.
Couseling 9.2.การบริการปรึกษาสุขภาพ OK
24 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:15 น.
Counseling IS Checklist QA May 65
46 1
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:43 น.
Anesth IS วิสัญญี Checklist QA May 65
20 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:21 น.
Anest 9.2การบริการพยาบาลวิสัญญี
28 0
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2566
เวลา 12:06:41 น.
ANC 9.2การบริการพยาบาลฝากครรภ์
30 0
ดาวน์โหลด